PROJECT REFERENCE

ผลงานติดตั้งลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารโรงเรียนฝึกอาชีพ
  • Model : VTVF-B1600-2S60-3/3 1 Unitโรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น
  • Model : VTVF-B1000-2S60-2/2 1 Unitโรงพยาบาลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • อาคารอำนวยการ
  • Model : VTVF-B1000-2S60-3/3 1 Unit