PROJECT REFERENCE

ผลงานบำรุงดูแลรักษาลิฟต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • อาคารคณะวิทยาการจัดการ,
 • อาคารเรียนรวมและอำนวยการ,
 • อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์,
 • อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
 • อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์,
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม,
 • อาคารนวัตกรรมการศึกษา,
 • อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ,
 • อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ,
 • อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์,
 • อาคารกิจกรรมนักศึกษา,
 • อาคารทีปังกรรัศมีโชติ,
 • อาคารโรงแรมน้ำเพชร,
 • อาคารหอพักนักศึกษา,
 • อาคารที่พักอาศัยบุคลากร 1-2,
 • อาคารเรียนและอเนกประสงค์ (แม่สอด),
 • อาคารสิรินธร (แม่สอด) จำนวนรวม 27 ชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • อาคารเรียนรวมและอำนวยการ,
 • อาคารราชนครินทร์,
 • อาคารบัณฑิตศึกษา,
 • อาคารเรียน 9,
 • อาคารโรงเรียนสาธิต จำนวนรวม 12 ชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,
 • อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
 • อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์,
 • อาคารเรียนรวม 2,
 • อาคารเรียนรวม 3,
 • อาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์,
 • อาคารเรียนและบูรณาการวิชาการ,
 • อาคารบรรณราชนครินทร์,
 • อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรวม 13 ชุด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ,
 • อาคารปฏิบัติการ,
 • อาคารผู้ป่วยใน 1-4,
 • อาคารซักฟอก,
 • อาคารเวชระเบียน จำนวนรวม 14 ชุด