PROJECT REFERENCE

ผลงานปรับปรุงระบบลิฟต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง น้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 24 คน บริการรับ-ส่ง 9 ชั้น 9 ประตู ความเร็ว 105 เมตรต่อนาที จำนวน 2 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคารหอสมุดกลาง น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 15 คน บริการรับ-ส่ง 7 ชั้น 7 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 2 ชุด และลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 1,150 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคารเรียน 9 น้ำหนักบรรทุก 900 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 13 คน บริการรับ-ส่ง 5 ชั้น 5 ประตู ความเร็ว 45 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 15 คน บริการรับ-ส่ง 5 ชั้น 5 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคาร 1 น้ำหนักบรรทุก 630 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 9 คน บริการรับ-ส่ง 5 ชั้น 5 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด บ้านพักอาศัย 5 ชั้น อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 550 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 8 คน บริการรับ-ส่ง 5 ชั้น 5 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงาน น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 15 คน บริการรับ-ส่ง 4 ชั้น 4 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคารอายุรกรรม 8 ชั้น น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 15 คน บริการรับ-ส่ง 8 ชั้น 8 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 2 ชุด อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปรับปรุงระบบลิฟต์บรรทุกสินค้า น้ำหนักบรรทุก 1500 กิโลกรัม บริการรับ-ส่ง 4 ชั้น 4 ประตู ความเร็ว 30 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด อาคารไอซ์ ทาวเวอร์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 1600 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 24 คน บริการรับ-ส่ง 21 ชั้น 21 ประตู ความเร็ว 120 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด อาคารรัชดาวัน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 1150 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 17 คน บริการรับ-ส่ง 21 ชั้น 21 ประตู ความเร็ว 180 เมตรต่อนาที จำนวน 2 ชุด อาคารรัชดาพาร์ค เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 1150 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 17 คน บริการรับ-ส่ง 31 ชั้น 31 ประตู ความเร็ว 150 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด สุทธิพร อพาร์ทเม้นท์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 550 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 8 คน บริการรับ-ส่ง 6 ชั้น 5 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด บริษัท ไทยเรียล เว็นเจอร์ จำกัด เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 630 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 9 คน บริการรับ-ส่ง 6 ชั้น 6 ประตู ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด