ELEVATORS EXPERT
SINCE 2001

VERTICAL บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด

Bed/Hospital Elevator

ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ (Bed/Hospital Elevator) ลิฟต์คุณภาพสูง ใช้ติดตั้งสําหรับโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความลึกของขนาดห้องโดยสารให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน สำหรับขนเตียงคนไข้ ปุ่มกดมีอักษรเบรลล์

Share this :