Certificated

หนังสือมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร

View Certificated

หนังสือมาตรฐานระบบลิฟต์

หนังสือมาตรฐานระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015

บัตรสมาชิกนิติบุคคล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือตอบรับการเป็นสมาชิก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

วุฒิบัตร ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์โดยสารและกรณีศึกษา

วุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป

หนังสือรับรอง ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หนังสือรับรอง ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ