GALLERY

การอบรมประจำปีเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน

การฝึกและทบทวนทักษะความรู้ในการทำงาน

การตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกลิฟต์โดยสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตวิธีการใช้ลิฟต์โดยสารสำหรับลูกค้า

การตรวจสอบความปลอดภัยลิฟต์บรรทุกสินค้า โดยวิศวกรเครื่องกล